หุ่นไฟเบอร์กลาส ขนมพริกกรอบ papa-T

หุ่น papa-t

   ขนมพริกกรอบ ขนมทานเล่นที่ทำจากเม็ดพริกทอดกรอบมาใน 4 รสชาด

  1. รสดั้งเดิม (Classic Flavor) กรอบกรุบ เคี้ยวเพลิน เบิร์นแคลอรี่ สายเจไม่ควรพลาด

2. รสบาบีคิว (BBQ Flavor) กรอบเข้ม เต็มรสชาติบาบีคิว

3. รสเชดดาร์ ชีส (Cheddar Cheese Flavor) กรอบหอม อร่อยลิ้น เต็มกลิ่้นชีส

4. รสต้มยำ (Tomyum Flavor) กรอบแซบ เปรี้ยวจี๊ดๆ จัดจ้าน หอมกลิ่นตะไคร้ กลมกล่อม ลงตัว

  หุ่นไฟเบอร์กลาส ขนมพริกกรอบ ของร้าน papa-t เป็นหุ่นพ่อครัวขนาด 50 เซ็น+ฐานอีก 15 เซ็น ลักษณะอ้วนตุ้ยนุ้ย

อุ้มเม็ดพริกขนาดยักษ์ เพื่อพรีเซ็นต์ ลักษณะเด่นของสินค้าคือ พริกทอดกรอบ

 งานชิ้นนี้ลูกค้ามีไฟล์ 3D มา ทางเราจึงขึ้นต้นแบบด้วยการ ปริ้นท์ 3D ซึ่งเรามีเครื่องปริ้นท์เอง ใช้เวลาปริ้นท์ประมาณ 1 อาทิตย์จึงเสร็จ เมื่อเรียบร้อยก็นำชิ้นงานมาตกแต่งเก็บร่องรอยให้เรียบร้อยแล้วถอดพิมพ์ด้วย ซิลิโคน เพราะลูกค้าต้องการสั่งผลิตเป็นจำนวนเย๊อะ ในกรณีที่มีการเปิดสาขาเพิ่มเรื่อยๆ เมื่อถอดพิมพ์เสร็จ ก็นำมาหล่อชิ้นงานด้วย ไฟเบอร์กลาส แล้วจึงประกอบ ขัดแต่ง แล้วทำสีเป็นอันเรียบร้อยครับ

  เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดไม่ใหญ่มาก และลูกค้ามีไฟล์ 3D เราจึงขึ้นต้นแบบด้วยการ ปริ้นท์ด้วยวัสดุ PLA ซึ่งเป็นการขึ้นต้นแบบแบบเร็ว และแม่นยำ หากลูกค้าท่านใดต้องการผลิตชิ้นงานไม่ใหญ่มาก ประมาณ ไม่เกิน 60 เซ็น และมีไฟล์ 3D(หรือถ้าไม่มีเราก็ยินดีจัดทำให้ได้) เทคนิกปริ้นท์ 3D ด้วยวัสดุ PLA ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ

Unveiling the Business Benefits of Fiberglass Sculptures

In the realm of business aesthetics, the use of fiberglass sculptures is increasingly proving to be a strategic and impactful choice. Far beyond mere decorative elements, these sculptures offer a multitude of advantages that can significantly elevate a business’s brand, environment, and overall appeal. From enhancing brand image to fostering unique customer experiences, here’s why investing in fiberglass sculptures can be a game-changer for businesses.

1. Captivating Visual Appeal

The allure of fiberglass sculptures lies in their ability to captivate attention. Whether placed indoors or outdoors, these sculptures instantly become focal points, drawing the eyes of passersby. A striking, well-placed sculpture can create a visual signature for a business, making it instantly recognizable and memorable. This unique visual appeal can differentiate a business from its competitors, leaving a lasting impression on clients and customers alike.

2. Reinforcing Brand Identity

Every business aspires to stand out and assert its unique identity. Fiberglass sculptures offer a creative canvas to reflect a company’s ethos, values, or even its product offerings. Custom-designed sculptures can embody the brand’s story, communicating its narrative in a visually compelling manner. When integrated into the business environment, these sculptures reinforce brand recognition and leave a distinctive mark on the minds of customers, contributing to brand loyalty and recall.

3. Enhancing Ambiance and Atmosphere

The ambiance of a business space plays a pivotal role in customer experience. Fiberglass sculptures, whether elegant, whimsical, or avant-garde in design, have the power to transform the ambiance of a place. These sculptures can evoke emotions, set tones, and create immersive environments that resonate with customers. For instance, a serene sculpture in a spa or a dynamic piece in a corporate lobby can influence how visitors perceive and engage with the space.

4. Low Maintenance, High Durability

Practicality is key in any business investment. Fiberglass sculptures offer the advantage of being low maintenance while retaining durability. Resistant to weather elements and corrosion, these sculptures require minimal upkeep, making them a cost-effective and sustainable choice for long-term aesthetics.

5. Public Relations and Marketing Opportunities

In the age of social media and digital marketing, unique visual elements can become powerful marketing tools. Eye-catching fiberglass sculptures serve as perfect backdrops for social media posts, attracting online attention and potentially going viral. Additionally, businesses can leverage these sculptures as focal points for events, garnering media coverage and enhancing public relations.

6. Artistic Collaboration and Community Engagement

Collaborating with local artists to create fiberglass sculptures can foster community engagement. Such partnerships not only support the arts but also establish a connection between the business and its community, enhancing goodwill and fostering a sense of belonging.

In conclusion, fiberglass sculptures offer a myriad of benefits for businesses, ranging from enhancing visual appeal and brand recognition to fostering customer engagement and community ties. As a versatile and impactful artistic medium, these sculptures hold the potential to elevate the business landscape and leave an indelible mark on customers and communities alike. Incorporating these sculptures isn’t just about art; it’s a strategic investment in the business’s identity, image, and long-term success.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *