หุ่นโฟมเคลือบแข็ง ช้างสีชมพู

หุ่นไฟเบอร์กลาส

หุ่นช้าง โฟมเคลือบแข็ง

    ช่วงต้นปีทีผ่านมาจู่ๆก็ได้รับการติดต่อจากลูกค้าเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันมาเกือบสองปี หลังจากงานสุดท้ายที่เชียงใหม่ เป็นไปได้ว่าอาจเป็นเพราะ วิกฤตโรคระบาด โควิด19 ห้างสรรพสินค้าต้องปิดบริการกันถ้วนหน้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้งานที่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าต้องถูกระงับไปตามๆกัน ลูกค้ารายนี้ส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับการตกแต่งสวนสนุกขนาดย่อมๆหรือศูนย์เกมส์ในห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศ คราวนี้ก็เช่นกัน ลูกค้าต้องการหุ่นช้างทำด้วย โฟมเคลือบแข็ง สามตัวสำหรับติดตั้งบนม้าหมุน

  งานชิ้นนี้เป็นหุ่นช้างดีไซน์แบบการ์ตูนน่ารักๆ ตัวสีชมพูใส่กระโปรง ยืนขาเดียวเหมือนกำลังวิ่ง ขนาดสูง 1 เมตร ลูกค้ามีไฟล์ 3D มาให้เรียบร้อยทำให้ง่ายในการผลิต ไม่ต้องปั้นต้นแบบให้เหนื่อย ส่งไฟล์ให้ทางโรงแกะCNC จัดการแกะโฟมต้นแบบ ซึ่งใช้เวลาไม่กี่วัน เนื่องจากลูกค้าต้องการงาน 3 ตัว แล้วทั้งสามตัวก็มีลักษณะตัวแบบเดียวกัน แต่มีสีหน้าต่างกัน จึงสั่งแกะโฟม เฉพาะส่วนลำตัวแค่ตัวเดียว แล้วแกะหัวที่ต่างกันมาสามหัว ส่วนลำตัวก็ใช้วิธีถอดพิมพ์ แล้วหล่อขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส ส่วนหัวก็ใช้วิธีเคลือบผิวชิ้นงานโฟมด้วยอีพอกซี่เคลือบโฟมแล้วขัดแต่งผิวให้เรียบร้อย เสร็จแล้วจึงน้ำส่วนหัวกับตัวมาต่อกัน แล้วใส่ฐานเหล็ก เพื่อให้ง่ายในการติดตั้ง เมื่อประกอบแล้วขัดแต่งผิวงานจนเรียบร้อยดีแล้วจึงค่อยทำสีเป็นขั้นตอนสุดท้าย

   ถ้าท่านใดต้องการสร้างชิ้นงานแล้วมีไฟล์ 3D มาก็สามารถลดต้นทุนได้นิดหน่อย แต่ถ้าไม่มีทางเราก็มีบริการขึ้นแบบ 3D ให้ หรือไม่ก็แกะต้นแบบด้วยมือเลยก็ได้ แล้วแต่ลักษณะงานและความต้องการของลูกค้าครับ

Unveiling the Business Benefits of Fiberglass Sculptures

In the realm of business aesthetics, the use of fiberglass sculptures is increasingly proving to be a strategic and impactful choice. Far beyond mere decorative elements, these sculptures offer a multitude of advantages that can significantly elevate a business’s brand, environment, and overall appeal. From enhancing brand image to fostering unique customer experiences, here’s why investing in fiberglass sculptures can be a game-changer for businesses.

1. Captivating Visual Appeal

The allure of fiberglass sculptures lies in their ability to captivate attention. Whether placed indoors or outdoors, these sculptures instantly become focal points, drawing the eyes of passersby. A striking, well-placed sculpture can create a visual signature for a business, making it instantly recognizable and memorable. This unique visual appeal can differentiate a business from its competitors, leaving a lasting impression on clients and customers alike.

2. Reinforcing Brand Identity

Every business aspires to stand out and assert its unique identity. Fiberglass sculptures offer a creative canvas to reflect a company’s ethos, values, or even its product offerings. Custom-designed sculptures can embody the brand’s story, communicating its narrative in a visually compelling manner. When integrated into the business environment, these sculptures reinforce brand recognition and leave a distinctive mark on the minds of customers, contributing to brand loyalty and recall.

3. Enhancing Ambiance and Atmosphere

The ambiance of a business space plays a pivotal role in customer experience. Fiberglass sculptures, whether elegant, whimsical, or avant-garde in design, have the power to transform the ambiance of a place. These sculptures can evoke emotions, set tones, and create immersive environments that resonate with customers. For instance, a serene sculpture in a spa or a dynamic piece in a corporate lobby can influence how visitors perceive and engage with the space.

4. Low Maintenance, High Durability

Practicality is key in any business investment. Fiberglass sculptures offer the advantage of being low maintenance while retaining durability. Resistant to weather elements and corrosion, these sculptures require minimal upkeep, making them a cost-effective and sustainable choice for long-term aesthetics.

5. Public Relations and Marketing Opportunities

In the age of social media and digital marketing, unique visual elements can become powerful marketing tools. Eye-catching fiberglass sculptures serve as perfect backdrops for social media posts, attracting online attention and potentially going viral. Additionally, businesses can leverage these sculptures as focal points for events, garnering media coverage and enhancing public relations.

6. Artistic Collaboration and Community Engagement

Collaborating with local artists to create fiberglass sculptures can foster community engagement. Such partnerships not only support the arts but also establish a connection between the business and its community, enhancing goodwill and fostering a sense of belonging.

In conclusion, fiberglass sculptures offer a myriad of benefits for businesses, ranging from enhancing visual appeal and brand recognition to fostering customer engagement and community ties. As a versatile and impactful artistic medium, these sculptures hold the potential to elevate the business landscape and leave an indelible mark on customers and communities alike. Incorporating these sculptures isn’t just about art; it’s a strategic investment in the business’s identity, image, and long-term success.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *